நினைவு க்கான தொகுப்பு

நினைவு

Posted in Uncategorized with tags on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

உன் நினைவை விலக முடியாமல்
இறந்து போன என் இதயம் மீதேறி
காலம் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது
புதுப் புது மாற்றங்களோடு..

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

Advertisements