Archive for the *! காதல் !* Category

காதல்..!!

Posted in *! காதல் !* on ஒக்ரோபர் 27, 2007 by suthanx
பதின் ஜந்து வயதுக்குழப்பத்தில் விளைவது
பருவத்தில் காதல் வரும்
பழக்கத்தில் காதல் வரும்
பார்த்தவுடன் காதல் வரும்
பார்க்காமலே காதல் வரும்
பள்ளியிலே காதல் வரும்
கல்லூரியில் காதல் வரும்
கவர்ச்சியில் காதல் வரும்
உணர்ச்சியில் காதல் வரும்
சாலையில் காதல் வரும்
சந்திப்பில் காதல் வரும்
கண் வழியே காதல் வரும்
காத்திருப்பில் காதல் வரும்
இளமையில் காதல் வரும்
முதுமையில் காதல் வரும்
நட்பிலும் காதல் வரும்
பகையிலும் காதல் வரும்
அழகிலே காதல் வரும்
அறிவிலே காதல் வரும்
நெருக்கத்தில் காதல் வரும்
விருப்பத்தில் காதல் வரும்
காதல் எங்கு தோன்றுமென்று 
வேதத்திலும் சொல்லவில்லை
ஆகமங்களிலும் கூறவில்லை….!
ஆனால் பலவித வலியினை 
மனதிற்குள் தருவது என்பது உறுதி….!!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

Advertisements